Som záhradkár a odkupujem pozemky, ktoré v súčasnosti len užívam. Daň platím ako užívateľ. Keď tie pozemky odkúpim, mám podať daňové priznanie?

 

Ak odkupujete pozemky môžu nastať dve situácie:

  1. Časť pozemku Vašej záhradky ste už odkúpilia máte ju už na liste vlastníctva a ďalšie pozemky len užívate a budete odkupovať v budúcnosti.
  2. Stali ste sa vlastníkom celého pozemkua už nie ste užívateľ, ale vlastník.

Na výšku dane nemá v tomto prípade vplyv Váš vzťah k pozemku, platíte rovnako, či ste užívateľ alebo vlastník. V obidvoch prípadoch budete daňové priznanie podávať vtedy, ak sa odkúpením zmenila výmera pozemku oproti tomu, akú výmeru ste mali priznanú doteraz. Výmera sa mení dosť často, pretože do Vášho vlastníctva prechádzajú aj podiely na spoločných priestoroch, ako sú napr. prístupové cesty. Rovnako je DP potrebné podať v prípade, že sa menia čísla parciel , čo sa stáva tiež dosť často.