INFORMÁCIE O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Zistite, v ktorých situáciách podávate daňové priznanie

Na stránku som z veľkého množstva informácií o dani z nehnuteľností vybral tie, ktoré som považoval za najzásadnejšie pre bežných ľudí. Rovnako som sa Vám chcel priblížiť jazykom a spôsobom, akým som tieto údaje zoradil.

Vzhľadom k môjmu zámeru urobiť stránku zrozumiteľnou a jednoduchou, som sa pri jej tvorbe zameral na bežného človeka. Z tohto dôvodu tu neuvádzam informácie, ktoré by mohli byť osožné napr. právnickým osobám či fyzickým osobám – podnikateľom. Myslím si, že tieto skupiny majú svojich účtovníkov, a celkovo iné možnosti dostať sa k relevantným informáciám. Samozrejme to nevylučuje  užitočnosť uvádzaných informácií pre všetkých.

Ako zistím, či mám podať daňové priznanie?

Jednoducho povedané:
Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Ak sa stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Aby som to „rozmenil na drobné“, pozrieme sa najskôr na to, čo sa môže skrývať pod slovom nehnuteľnosť.

1.           Stavby   –   dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok  a iné…

2.           Byty  –        byty v bytovom dome, nebytové priestory (napr. garážové státie v suteréne bytového domu, prípadne
…………………………….časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový
…………………………….priestor)

3.           Pozemky –  záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda,
……………………………..trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné …

 Už viem, čo sú nehnuteľnosti, ale čo znamená, že došlo k zmene?

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania sú:

 • kúpa nehnuteľnosti,
 • predaj nehnuteľnosti,
 • darovanie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
 • zdedenie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou
 • rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní – v týchto prípadoch sa väčšinou mení podiel na spolu vlastnených.nehnuteľnostiach,
 • získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia – v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sú pre tento účel považované všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení a to až do doby, kým bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
  V prípade, že budete robiť prístavbu, nadstavbu, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, ktoré si vyžadujú vydanie            stavebného povolenia, parcelné čísla uvedené v tomto povolení sa z pohľadu dane z nehnuteľností, za stavebný pozemok považovať nebudú, DP podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, samozrejme, v prípade, že dôjde k zmene výmery, či počtu podlaží
 • získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia,
 • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miestnosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kancelárske priestory)
 • zbúranie stavby – samozrejme na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností
 • pozemkové úpravy – na Slovensku prebieha proces preusporiadania pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach, aby ich bolo možné lepšie využívať. Rozdrobené parcely sa sceľujú, a vlastníci spravidla dostávajú parcely na iných miestach daného katastrálneho územia, alebo finančnú kompenzáciu. Ak sa Vás to týka a došlo u Vás k zmene vo vlastníctve, je potrebné, aby ste DP podali,
 • nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,
 • dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa týka skôr podnikateľov, ale môže sa s tým stretnúť aj bežný človek, aj keď z opačnej strany. Ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri. V takom prípade je potrebné zdokladovať tento nájomný vzťah a daňové priznanie nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže družstvo alebo farmár…,
 • keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Ak ste sa v predchádzajúcich situáciách nenašli, a nie ste si istý, či máte alebo nemáte DP podať, obráťte sa na obecný alebo mestský úrad, v ktorého katastri sa vaša nehnuteľnosť nachádza, a poraďte sa. Veľakrát som už počul: „Ja som to nevedel“ alebo „odkiaľ to mám vedieť“?

Nebojte sa opýtať! Tí ľudia sú tam pre Vás.

Kde mám daňové priznanie (DP) odovzdať?

Daň z nehnuteľností sú vlastne peniaze, ktoré odvádzate do obecnej alebo mestskej kasy. Z toho, komu idú peniaze, je zrejmé, že DP k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza. Takže ak bývate napr. v Košiciach a zdedíte pozemok v Nitre, DP musíte podať v Nitre. Samozrejme kvôli tomu nemusíte do Nitry cestovať. Tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva financií alebo si ho vypýtať na Vašom mestskom či obecnom úrade. Ak tlačivo už máte a vyplníte ho, môžete ho poslať aj poštou. V čase, keď pripravujem túto stránku možnosť podania DP elektronicky (v r. 2018) je len v teoretickej rovine – všetci o tom hovoria, ale nikto to zatiaľ nerobí.

Zistil som, že DP musím podať, ale dokedy ho mám odovzdať?

Ak u vás došlo k zmene v období medzi 2. januárom 2023 a 1. januárom (vrátane) 2024, ste povinný podať DP najneskôr do 31. januára 2024 – až na dve (dôležité) výnimky (čítajte nižšie). Ak si náhodou kladiete otázku, dokedy treba podať DP, ak u Vás došlo k zmene 1. januára 2023, odpoveďou je: že DP malo byť podané do 31. januára 2023.
V prípade, že 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na podanie DP je najbližší pracovný deň.

Príklad 1:

Byt, ktorý ste kúpili, bol zavkladovaný na katastri 12. mája 2023. V tomto prípade podávate DP najneskôr do 31. januára 2024. Jednoduché však?

Ktoré sú tie dve (dôležité) výnimky?

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť :
1.   dedením,
2.   dražbou.
V týchto dvoch prípadoch musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Príklad 2:

Zdedili ste byt a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 20. 7. 2023. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni ,keď Osvedčenie (rozhodnutie) o dedičstve nadobudlo právoplatnosť. V praxi to znamená, že na podanie DP v tomto príklade máte 30 dní od 1. 8. 2023.

 

Byt som kúpil v decembri, ale rozhodnutie z katastra som dostal až v januári. Ktorý dátum je pre podanie DP dôležitejší?

Pre podanie DP je (až na dve vyššie spomenuté výnimky) rozhodujúci stav k 1. januáru. Keďže nepoznám presný dátum, mohli by nastať dve situácie.

A.
Byt ste kupovali v decembri 2023, ale vklad bol povolený 2. 1. 2024 (alebo neskôr) – DP Vám v tomto prípade stačí podať do 31. januára 2025, pričom rozhodnutie na zaplatenie dane za rok 2024 (aj napriek tomu, že byt patrí už Vám a užívate ho) bude zaslané ešte predchádzajúcemu majiteľovi.

B.
Ak by však bol byt zavkladovaný s dátumom 1. 1. 2024 alebo ešte v decembri 2023, musíte podať DP najneskôr do 31. januára 2024 (teda nemáte čas celý rok ako v alternatíve A) a daň za rok 2024 už platíte Vy.

Z uvedeného je vidieť, ako môže jeden deň rozhodnúť o tom, kto bude podávať DP a platiť daň. Pri kúpe nehnuteľnosti sa stretnete s rôznymi, pre Vás dôležitými dátumami – ako deň podpisu kúpno-predajnej zmluvy či deň, keď podáte návrh na vklad do katastra. Ale z pohľadu dane z nehnuteľností tieto dva dátumy nie sú vôbec dôležité. Ktoré dátumy sú teda rozhodujúce? Okrem vyššie uvedenej kúpy môžu nastať aj iné situácie a vy budete podávať DP (daňové priznanie).

Viac príkladov z praxe nájdete tu.

Prehľad dátumov, ktoré rozhodujú o termíne podania DP:

1.   Ak nehnuteľnosť nadobudnete kúpou alebo darom, prípadne Vám nehnuteľnosť ubudne predajom či darovaním – je rozhodujúci dátum povolenia vkladu. To znamená, že kataster prepísal týmto dňom nehnuteľnosť zo starého vlastníka na nového vlastníka (z Katastra nehnuteľností zvyčajne do tridsiatich dní dostanete rozhodnutie, v ktorom tento dátum nájdete).

2.   Ak nehnuteľnosť zdedíte – nie je z pohľadu dane z nehnuteľnosti rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri, ale dátum nadobudnutia právoplatnosti Osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve. Nachádza sa v ľavom hornom rohu Osvedčenia o dedičstve.

3.   Pri získaní právoplatného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby – je rozhodujúci dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktorý vyznačí príslušný Stavebný úrad.

4.   Pri ukončení výstavby drobnej stavby – dátum, keď ohlásite ukončenie výstavby drobnej stavby.

5.  Ak nadobudnete nehnuteľnosť v dražbe – je dôležitý dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby, alebo deň príklepu schválený súdom.

6.   Pri vzniku užívania napr. záhradky v záhradkárskej osade – dátum, kedy ste sa stali členom združenia, alebo dátum, keď ste kúpili užívateľské práva od predchádzajúceho užívateľa.

7.   Pri majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode – dátum povolenia vkladu katastrom.

Takže, platím daň na celý rok dopredu?

Áno, dalo by sa to povedať aj takto. Ten, kto je vlastníkom k 1. januáru platí daň za obdobie od 1. 1. do 31. 12. daného roka a na zmeny, ktoré nastali počas roka, sa neprihliada – výnimkou môžu byť vyššie spomenuté dedenie a dražba.

Sme dvaja vlastníci bytu, máme podať DP obidvaja?

Môžu nastať dve situácie:
1.   ste vlastníkom a nehnuteľnosť máte v bezpodielovom spoluvlastníctve ako manželia (v liste vlastníctva je uvedený Váš spoluvlastnícky podiel vo veľkosti  1/1, teda každý z manželov je vlastníkom celku), v tomto prípade podávate len jedno DP. Ak nehnuteľnosť nadobudnete počas manželstva, nemusíte ju mať vždy v bezpodielovom spoluvlastníctve. Táto situácia nastáva hlavne pri dedení a darovaní.

2.   ste vlastníkom nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve. V tomto prípade máte dve možnosti:
a)   podáte jedno DP podobne ako manželia, ale s tým rozdielom, že ten druhý, ktorý DP ,nevypisuje Vám dá písomný súhlas (dohodu, splnomocnenie) na podanie DP aj za jeho podiel na nehnuteľnosti.

 b)   každý z vlastníkov si podá vlastné DP len za svoj spoluvlastnícky podiel (za svoju časť).

Môžem byť oslobodený od platenia dane?

Zákon presne určuje, kedy a kto je od platenia dane oslobodený. Týka sa to najmä majetku štátu, samospráv, vyšších územných celkov a i. Zákon ďalej pripúšťa možnosť znížiť či odpustiť daň. A to sa týka nás, „bežných smrteľníkov“.
V praxi
Vám môže mesto či obec poskytnúť úľavu, či odpustenie dane hlavne z dôvodu:

1.   veku,
2.   získania preukazu ŤZP, alebo ŤZP/S (ťažko zdravotne postihnutý / so sprievodcom),
3.   poberania dávok v hmotnej núdzi,
4.   prevažnej či úplnej bezvládnosti,
5.   obmedzeného využitia z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku.

Ak sa na Vás vzťahujú dve alebo viac úľav súčasne, správca dane Vám prizná len jednu, a to tú, ktorá bude pre Vás výhodnejšia.
O úľavy
či odpustenie dane je (okrem úľavy z dôvodu dosiahnutia stanoveného veku) nutné požiadať , a to v termíne do 31. januára, pričom je (rovnako ako pri podaní DP) rozhodujúci stav k 1. januáru. Po tomto termíne nárok na úľavu na daný rok zaniká a môže byť uplatnený až v nasledujúcom roku. V prípade, že nehnuteľnosť nadobudnete dedením alebo dražbou, uplatnite si nárok na úľavu hneď pri podaní DP. Viac o znížení či odpustení dane sa dozviete tu.

Dobre, odovzdám daňové priznanie a čo potom, mám to hneď zaplatiť? 

Potom, ako podáte DP, mesto alebo obec Vám pošle rozhodnutie (zvyčajne v marci alebo apríli). V ňom nájdete vypočítanú daň za svoje nehnuteľnosti, rovnako ako všetky informácie potrebné k úhrade, a samozrejme termín do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. Zaplatiť daň (príp. jej prvú splátku) je potrebné do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto či obec pošle. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí lehoty na podanie odvolania. Táto lehota je uvedená v rozhodnutí a je stanovená na 30 dní. V praxi to znamená že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na uskutočnenie platby 45  dní.

Koľko budem platiť?

Pokiaľ ide o výšku dane,Vám vypočíta správca dane na základe sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN – Všeobecne záväznom nariadení. Takže, ak si budete chcieť zistiť skôr, koľko budete platiť, skúste internetovú stránku mesta či obce, kde by mali byť všetky VZN, podľa ktorých sa obec riadi.  V prípade, že budete poznať sadzby, na mojej stránke nájdete návod, ako si daň vypočítate.

Nestihnem podať DP, s akou pokutou môžem rátať?

Spodná sadzba je 5 € alebo 10 €. Horná sadzba je 3000 €, maximálne však do výšky vyrubenej dane. Takže, ak Vám bude vyrubená daň z nehnuteľností za byt povedzme 15 €, pokuta túto hranicu neprekročí. Ak okrem neskoro priznaného bytu vlastníte ešte inú nehnuteľnosť, za ktorú daň už platíte, tak sa berie do úvahy výška vyrubenej dane za všetky nehnuteľnosti.

viac príkladov z praxe nájdete tu

Ktorý zákon upravuje platenie daní z nehnuteľností?

Je to zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nadväzujú naň aj iné zákony, z ktorých je najdôležitejší zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní tzv. daňový poriadok.

Vaša skúsenosť

Napíšte o Vašej skúsenosti so stránkou

Váš názor

Napíšte, čo by ste na stránke uvítali

 

O mne

Pár riadkov o mne