ÚĽAVY

Zníženie alebo oslobodenie od dane z nehnuteľností

.

V tejto časti zistíte, či spĺňate niektorú z podmienok potrebných pre zníženie dane. Zákon presne určuje, kto je od platenia dane oslobodený. Týka sa to najmä majetku štátu, samospráv, vyšších územných celkov a i. Zákon č. 582/2004 Z.z., §17 ďalej pripúšťa možnosť znížiť či odpustiť daň, a to sa týka nás „bežných smrteľníkov“.

 

 

V prípade, že máte nárok na niektorú z nižšie uvedených znížení dane, majte na pamäti, že Vás to neoslobodzuje od povinnosti podať daňové priznanie. V praxi Vám môže mesto či obec poskytnúť úľavy z dôvodu:

1.  veku

Zákon stanovuje vekovú hranicu, od ktorej môže mesto alebo obec poskytnúť zníženie dane či oslobodenie od platenia dane, a to na  62 rokov. Zákon ale zároveň umožňuje túto hranicu meniť. V praxi to znamená, že v rôznych mestách či obciach je úľava dane z nehnuteľnosti poskytovaná od rôzneho veku.
Z tohto dôvodu môže mesto či obec poskytnúť úľavu na:
a)      pozemky – slúžiace výhradne pre osobnú potrebu vlastníka,
b)      stavby na bývanie a byty – slúžiace na trvalé bývanie vlastníka,
c)      garáž a nebytový priestor v bytovom dome slúžiaci ako garáž – používané pre motorové vozidlo slúžiace na jeho dopravu,

Ak ste dosiahli potrebnú vekovú hranicu , od 1.1.2021  už nemusíte o úľavu žiadať. Nárok na úľavu sa považuje za uplatnený dosiahnutím tejto vekovej hranice. 
Praktická rada: Ak má človek , ktorý má nárok na úľavu vypísané daňové priznanie na svoje meno, netreba robiť nič a úľava bude automaticky uplatnená. Ak je ale vlastníkov nehnuteľnosti viac a daňové priznanie nie je vyplnené na meno osoby , ktorej vznikol nárok na úľavu, odporúčam informovať sa u správcu dane teda na Mestskom či Obecnom úrade, pretože informačné systémy zatiaľ nefungujú tak, aby našli spoluvlastníkov , ktorým vznikol nárok na úľavu.

2.  získania preukazu ŤZP, alebo ŤZP/S (so sprievodcom)


Z tohto dôvodu môže mesto či obec poskytnúť úľavu na:
a)      stavby na bývanie a byty – slúžiace na trvalé bývanie vlastníka,
b)      garáž a nebytový priestor v bytovom dome slúžiaci ako garáž – používané pre motorové vozidlo slúžiace na jeho dopravu,

3.  poberania dávok v hmotnej núdzi


Z tohto dôvodu môže mesto či obec poskytnúť úľavu na:
a)      pozemky – slúžiace výhradne na osobnú potrebu vlastníka,
b)      stavby na bývanie a byty – slúžiace na trvalé bývanie vlastníka,

4.  Iné dôvody


– stavby na bývanie a byty
prevažne alebo úplne bezvládnych osôb, slúžiace na ich trvalé bývanie,
– stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
– pozemky verejne prístupných priestorov, parkov a športovísk.

Ak sa na Vás vzťahujú dve alebo viac úľav súčasne, správca dane Vám prizná len jednu, a to tú, ktorá bude pre Vás výhodnejšia.
O úľavy či odpustenie dane je nutné požiadať (okrem dosiahnutia vekovej hranice),
a to v termíne do 31. januára, pričom je (rovnako ako pri podaní DP) rozhodujúci stav k 1. januáru. Po tomto termíne nárok na úľavu na daný rok zaniká a môže byť uplatnený až v nasledujúcom roku.

Ak spĺňate podmienky pre vznik úľavy už pri podávaní DP za novú nehnuteľnosť, uplatníte si ju priamo v tomto daňovom priznaní (DP).
Ak nárok na zníženie či oslobodenie od dane z nehnuteľností vznikne až po podaní DP, je potrebné uplatniť si nárok hneď, ako vznikne.

Príklad :
12. 5. 2023 Vám bol vydaný preukaz ŤZP
(preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím). Prvýkrát si budete môcť úľavu na dani z nehnuteľností uplatniť na rok 2024 (z dôvodu, že k 1. 1. 2024 ste už držiteľom tohto preukazu, zatiaľ čo k 1. 1. 2023 ste ho ešte nemali). V tomto prípade musíte najneskôr do 31. 1. 2024 požiadať o úľavu. Toto isté by platilo, keby Vám bol preukaz vydaný s dátumom 1. 1. 2024. Ak by však bol na preukaze dátum 2. 1. 2024 (a neskorší), nárok na úľavu by Vám vznikol až na r. 2025 a požiadať by stačilo do 31. januára 2025.

Viac príkladov z praxe nájdete tu.

Čo okrem podania DP ešte budete potrebovať v prípade, že ste splnili podmienky pre vznik úľavy?

V prípade poberania dávok v hmotnej núdzi – je potrebné preukázať tento stav potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
V prípade, že ste držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP/S – potrebujete fotokópiu tohto preukazu a kópiu rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vydal. Ide o rozhodnutie, v ktorom sa nachádza údaj o najbližšej lekárskej prehliadke, alebo je v ňom uvedené  že ďalšiu lekársku prehliadku lekár neurčil (čo znamená, že preukaz máte na trvalo).

Praktická rada 1:

Výška úľavy či oslobodenie od platenia dane sa v rôznych mestách od seba líši. Nespoliehajte sa preto na rady od známych, či rodiny z iných miest, pretože vo Vašom meste či obci to môže byť inak. Všetky potrebné informácie nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení (skr. VZN) konkrétneho mesta či obce. Všetky by sa mali nachádzať na ich internetových stránkach. V prípade, že sa  Vám nechce čítať, jednoducho zavolajte konkrétny mestský či obecný úrad a pýtajte si daňové oddelenie.

Praktická rada 2:
Zákon hovorí: Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. To znamená že by ste si mali vypísať riadne daňové priznanie s patričnou prílohou. V niektorých mestách či obciach tento proces zjednodušujú tým, že si človek vypíše jednoduché tlačivo, a niekde stačí len prekopírovať doklady preukazujúce splnenie podmienok pre vznik úľavy. Preto odporúčam informovať sa priamo na mestskom či obecnom úrade, akým spôsobom si máte úľavu uplatniť, aby ste si zbytočne nekomplikovali život.

Vaša skúsenosť

Napíšte o Vašej skúsenosti so stránkou

Váš názor

Napíšte, čo by ste na stránke uvítali

 

O mne

Pár riadkov o mne