ČO BUDETE POTREBOVAŤ ?

Zabezpečte si nevyhnutné veci pre vypísanie DP

.

Pred tým, ako sa pustíte do vypisovania daňového priznania (DP), si pozháňajte potrebné doklady, aby ste sa pri samotnom vypisovaní nerozptyľovali. Rovnako je dôležité zistiť, aké prílohy bude potrebné s DP odovzdať.

Predpokladám, že čas potrebný na vypisovanie ste si už vyhradili !?

 

Takže čo budete potrebovať ?

 1.  Zo všetkého najdôležitejšie je:

tlačivo pre daňové priznanie. V zásade máte dve možnosti: buď si ho pôjdete vyzdvihnúť na mestský alebo obecný úrad, alebo si ho stiahnete z internetu – návod.

2.  Doklady, v ktorých sa nachádzajú potrebné údaje o nehnuteľnosti, bez ktorých DP nevyplníte.

Ideálny je list vlastníctva (návod ako si ho stiahnete), rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, Osvedčenie o dedičstve a pod. K DP odporúčam priložiť aj prílohy, ktoré som uviedol nižšie.

3.  Odporúčané prílohy k daňovému priznaniu:

      –  ak ste nehnuteľnosť kúpili, predali alebo darovali či boli obdarovaný, pripojte k DP kópiu rozhodnutia z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
      –  ak ste nehnuteľnosť zdedili, priložte k DP kópiu Osvedčenia o dedičstve s vyznačenou právoplatnosťou (pečiatka s dátumom           v ľavom hornom rohu),
      –  v prípade , že ste nehnuteľnosť nadobudli v dražbe, priložte ako prílohu kópiu rozhodnutia, v ktorom súd schvaľuje príklep,
      –  ak prebehlo majetkové vysporiadanie po rozvode, priložte rozhodnutie o povolení vkladu z katastra,
      –  ak máte stavebný pozemok, priložte kópiu právoplatného stavebného povolenia,
      –  v prípade, že ste dokončili stavbu, priložte právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo oznámenie o ukončení výstavby drobnej stavby,
      –  ak ste zmenili účel využitia stavby či bytu, priložte kópiu právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby či bytu,
      –  stavbu ste odstránili – zbúrali, priložte kópiu rozhodnutia z katastra v ktorej je táto zmena uvedená,
    –  ak ste sa stali nájomcom či užívateľom záhradky v záhradkárskej osade (a Vy nie ste vlastníkom pozemku a teda nemáte ho zapísaný ani v katastri), priložíte kópiu, zmluvy so záhradkárskou organizáciou o užívaní alebo zmluvy medzi starým a novým užívateľom.

4.  Uplatňujete si nárok na úľavu? Odporúčam priložiť :

      –  v prípade dosiahnutia určitého veku – netreba žiadne doklady preukazujúce tento fakt. Správca dane má vaše osobné údaje v databáze a teda si ich môže overiť .
      –  v prípade poberania dávok v hmotnej núdzi – je potrebné preukázať tento stav potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny .
      –  v prípade, že ste držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP/S – je potrebná fotokópia tohoto preukazu a kópia rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vydal. Ide o rozhodnutie, v ktorom sa nachádza údaj o najbližšej lekárskej prehliadke alebo je v ňom uvedené, že ďalšiu lekársku prehliadku lekár neurčil (čo znamená, že preukaz máte natrvalo).

Praktická rada: Zákon ukladá uplatniť si nárok na zníženie alebo oslobodenie dane formou podania daňového priznania (to znamená, že by ste si mali vypísať riadne daňové priznanie s patričnou prílohou).
V mnohých mestách či obciach tento proces zjednodušujú tým, že si človek vypíše jednoduché tlačivo, a niekde stačí len prekopírovať doklady preukazujúce nárok na vznik úľavy. Preto odporúčam informovať sa priamo na mestskom či obecnom úrade, akým spôsobom si máte úľavu uplatniť, aby ste si zbytočne nekomplikovali život.

Vaša skúsenosť

Napíšte o Vašej skúsenosti so stránkou

Váš názor

Napíšte, čo by ste na stránke uvítali

 

O mne

Pár riadkov o mne