otázky a odpovede

Ako zistím, koľko zaplatím za daň z nehnuteľností?

 

Pokiaľ ide o výšku dane, tú Vám vypočíta správca, teda mesto či obec, na základe daňového priznania, ktoré odovzdáte.

 

Sadzby dane nájdete na internetovej stránke mesta či obce. Všetky záležitosti ohľadom dane musí mať mesto či obec spracované vo Všeobecne záväznom nariadení (skr. VZN). Ak si budete chcieť vypočítať výšku dane sami, je potrebné nájsť si potrebné informácie vo VZN. Ak sa Vám nechce hľadať, stačí zavolať na príslušný mestský či obecný úrad, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza, a zistiť sadzby dane.

 

Výpočet dane za byt a nebytový priestor:

ročná sadzba dane z bytov za m2  x  výmera bytu za každý aj začatý m2 = daň
ročná sadzba dane z nebytových priestorov za m x  výmera nebytového priestoru za každý aj začatý m2 = daň

Príklad:
Váš byt má výmeru 60 m2, vo VZN mesta Zvolen je ročná sadzba dane z bytov v 1. zóne (zóny sa v menších mestách a obciach nemusia nachádzať, bude tam len jedna sadzba na celé územie)  0,355 € za m2.
Výpočet: 0,355 x 60 = 21,30 € – túto sumu zaplatíte ako daň z nehnuteľnosti

 

Výpočet dane zo stavieb (garáž, dom, chata, skleník, humno, hospodárska budova a pod.):

ročná sadzba dane zo stavieb za m2 x výmera zastavanej plochy stavby za každý aj začatý m2 = daň
V tomto prípade si pozrite vo VZN (Všeobecne záväznom nariadení), aká je sadzba za konkrétnu stavbu, ktorú priznávate. Sadzba napr. za m2 garáže bude určite iná ako za m2 rodinného domu.
Ak ide o viacpodlažnú stavbu, napr. rodinný dom, mesto/obec môže za každé podlažie, okrem prvého nadzemného, určiť príplatok. V tomto prípade bude výpočet vyzerať takto:[(ročná sadzba dane zo stavieb za m2) + ( počet ďalších podlaží x príplatok za podlažie)] x výmera zastavanej plochy stavby za každý aj začatý m2 = daň

Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Príklad:
Váš dom má zastavanú plochu 100 m2, znovu použijem sadzbu zo stavieb na bývanie mesta Zvolen, ktorá je v 3. zóne (zóny sa v menších mestách a obciach nemusia nachádzať, bude tam len jedna sadzba na celé územie) 0,287 € za m2, počet podlaží domu (okrem prvého nadzemného) je 1. Mesto má príplatok za každé podlažie okrem prvého nadzemného 0,08€.

výpočet:[(0,287) + ( 1x 0,08) ] x 100 = 36,7 € – túto sumu zaplatíte ako daň z nehnuteľnosti

 

Výpočet dane za pozemok:

(hodnota pozemku za 1 m2 x výmera pozemku v m2) x ročná sadzba dane = daň

Príklad:
Stali ste sa vlastníkom pozemku na katastri, vedeného ako záhrada s výmerou 350 m2. Hodnota pozemku “záhrady“ vo Zvolene je 4,64€ za m2. Ročná sadzba dane je v 3. zóne 0,50%

Výpočet: (4,64 x 350) x 0,005 = 8,12 € – túto sumu zaplatíte ako daň z nehnuteľnosti

 

Vysvetlivky:
daň – je suma, ktorú zaplatíte za Vašu nehnuteľnosť
ročná sadzba dane (pri stavbách a bytoch) – je suma v eurách, ktorú nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) mesta/obce
počet ďalších podlaží – je počet všetkých podlaží okrem prvého nadzemného podlažia, v praxi to znamená, že zrátate všetky podlažia a odpočítate 1.
príplatok za podlažie – je suma v eurách, ktorú nájdete vo VZN príslušného mesta/obce
ročná sadzba dane (pri pozemkoch) – je vyjadrená percentom, a rovnako ju nájdete vo VZN obce/mesta, v ktorého katastri sa Vaša nehnuteľnosť nachádza.
hodnota pozemku – je suma v eurách, ktorú nájdete vo VZN príslušného mesta/obce